Bharatanatyam Beginner - Unit2 (ML)

ഭാവരാഗതാള സമ്മിശ്ര മായതിനാൽ ഭരതനാട്യം എന്ന പേർ സിദ്ധിച്ചു എന്ന്‌.ശരീരത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവുമധികം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കലാരൂപമാണ്‌ നൃത്തം.

Beginner 4 Students enrolled
Created by Natya Learning Last updated Wed, 08-Mar-2023 Malayalam
What will i learn?

Curriculum for this course
19 Lessons 01:58:38 Hours
സംയുക്ത ഹസ്തങ്ങൾ
3 Lessons 00:06:56 Hours
 • സംയുക്ത ഹസ്തങ്ങൾ - 1 00:03:16
 • സംയുക്ത ഹസ്തങ്ങൾ - 2 00:01:49
 • സംയുക്ത ഹസ്തങ്ങൾ - 3 00:01:51
 • കുതിത്തമെട്ട് അടവ് - 1 00:04:39
 • കുതിത്തമെട്ട് അടവ് - 2 00:03:30
 • കുതിത്തമെട്ട് അടവ് - 3 00:03:23
 • കുതിത്തമെട്ട് അടവ് - 4 00:05:17
 • പായിച്ചൽ അടവ് - 1 00:09:24
 • പായിച്ചൽ അടവ് - 2 00:10:01
 • പായിച്ചൽ അടവ് - 3 00:04:46
 • പായിച്ചൽ അടവ് - 4 00:06:04
 • പായിച്ചൽ അടവ് - 5 00:09:51
 • പായിച്ചൽ അടവ് - 6 00:08:49
 • വീസൽ അടവ് - 1 00:11:54
 • വീസൽ അടവ് - 2 00:09:38
 • വീസൽ അടവ് - 3 00:07:14
 • വീസൽ അടവ് - 4 00:05:55
 • ഉത്പ്ളവന അടവ് - 1 00:05:54
 • ഉത്പ്ളവന അടവ് - 2 00:05:23
Requirements
+ View more
Description

സൃഷ്ടിയിലും നിരൂപണത്തിലും മൗലികാവലംബമായി പ്രസിദ്ധി നേടിയ ഭരതമുനിയുടെ

നാട്യശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആവിഷ്ക്കരിച്ച നൃത്തരൂപമായി

ഭരതനാട്യത്തെ സങ്കല്പ്പിക്കുന്നുപേരിനെ ആസ്പദിച്ചു മറ്റു ചില

നിർവ്വചനങ്ങളും ഉണ്ട്ഭാവരാഗതാള സമ്മിശ്ര മായതിനാൽ ഭരതനാട്യം എന്ന പേർ

സിദ്ധിച്ചു എന്ന്.ശരീരത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവുമധികം അനുഭവിക്കുവാൻ

കഴിയുന്ന കലാരൂപമാണ് നൃത്തം.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നടനകലയായാണ് പൊതുവേ ഭരതനാട്യത്തെ പറയപ്പെടാറുള്ളത്.

സദിര്‌’ എന്നും നാട്ച്‌’ എന്നും അതിനു മുമ്പ്

ആടല്‌’,കൂത്ത്,ദാസിയാട്ടം എന്നും പാട്ടുകച്ചേരികളിൽ ചിന്നമേളം എന്നും

ഇതിനു പേരുണ്ടായിരുന്നു.

ഏതാണ്ട് നാശോന്മുഖമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന  കലയെ പുനരുദ്ധരിച്ചത് തഞ്ചാവൂർ

രാജാക്കന്മാരുംപന്തനല്ലൂർ മീനാക്ഷിസുന്ദരം പിള്ള , കുന്ദപ്പ തുടങ്ങിയ

നാട്യാചര്യാന്മാരുടെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണെന്നു കരുതുന്നുഅഭിനയവും നൃത്തവും

ചേർന്നതിനാൽ ഭരതം എന്നും നാട്യം ചേർന്ന് ഭരതനാട്യമായി എന്നും

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.നാടകത്തിലെ കഥയോടുംസംഭാഷണത്തോടും ,സന്ദര്

ങ്ങളോടും    ഇഴുകിച്ചേർന്നു നില്ക്കുന്ന അഭിനയത്തെ മാത്രമെടുത്ത്

മാറ്റിനിർത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കലാരൂപമെന്നും ഭരതനാട്യത്തിനു

നിഗമനങ്ങളുണ്ട്.

 

ഭരതനാട്യത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഗാനരസം ഏതാണ്ട്സംഗീതക്കച്ചേരിയോടും,

ഖണ്ഡ കാവ്യത്തിനോടും ബന്ധപ്പെട്ടുനില്ക്കുന്നുഭരതമുനി നിർദ്ദേശിച്ച പല

കരണങ്ങളും (നിലകൾഗതിഭേദങ്ങളും,കണ്ഠചലനങ്ങളും തന്നെയാണ്

ഭരതനാട്യത്തിലുള്ളത്ഭരതനെ ആസ്പദമാക്കി നന്ദികേശ്വരൻ രചിച്ച

അഭിനയദർപ്പണത്തിന്നനുസരിച്ചാണ് ഇതിലെ അഭിനയവഴികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പല അടവുകൾ കൊണ്ട് ഒരു താളത്തിൽ

മനോധർമ്മമനുസരിച്ച് കലാശം(തീർമാനംചവിട്ടാം.ഓരോ അടവുകൾക്കും പ്രത്യേകം

ജതികളുമുണ്ട്പല പിരിവുകളോടു കൂടിയ ഒമ്പതു അടവുകൾ പഠിച്ചശേഷം നർത്തകി

പ്രഥമ ചടങ്ങായ അലാരിപ്പ്പരിശീലിക്കുന്നുഇതിന് പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നും

പറയപ്പെടുന്നു.അഥവാ സഭാവന്ദനം.അലാരി എന്നൊരു ജാതി നൃത്തത്തിൽ നിന്നാണ്

അലാരിപ്പ് എന്ന പേരുണ്ടായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുഅലാരിപ്പിന് പല

ചടങ്ങുകളുമുണ്ട്.ഒരു നർത്തകി കരചരണവിന്യാസങ്ങളിൽ നേടിയ നൈപുണിയും

അലാരിപ്പിൽ പ്രകടമാകുന്ജതിസ്വരം-രണ്ടാമത്തെ ചടങ്ങാണ്

ഇത്.യതിഎന്നതിന്റെ രൂപാന്തരമാണ്"ജതി".സംഗീതരത്നാകരം തൊട്ടുള്ള

ഗ്രന്ഥങ്ങളുംസംഗീതമുക്താവലി എന്ന നാട്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിലും

യതിനൃത്തം,രാഗാനുഗയതി നൃത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്.മൂന്നാമത്തെ

ചടങ്ങാണ് ശബ്ദം (ചൊല്ല്നാലാമത്തെ ചടങ്ങായ വർണ്ണമാണ്‌“ ഭരത

നാട്യത്തിന്റെ ഹൃദയം.

അഭിനയംപദം,രസം--നാട്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് അഭിനയം.

ശബ്ദങ്ങളിലുംവർണ്ണങ്ങളിലുമാണ് അഭിനയം ദൃശ്യമാകുന്നത്പിന്നീടുള്ളത്

പദം(വാക്ക്)ആണ്.അതായത് പാട്ട്ഭാവനിർഭരങ്ങളാവണം അഭിനയിക്കാനുള്ള

പദങ്ങൾഏറ്റവും വിസ്തരിക്കാനുംവളർത്താനുംകഴിയുന്നത് ശൃംഗാരരസവുമാണ്.

+ View more
Other related courses
02:14:18 Hours
Updated Wed, 15-Mar-2023
0 0 $35
01:51:51 Hours
Updated Wed, 08-Mar-2023
0 5 $35
00:17:25 Hours
Updated Wed, 08-Mar-2023
0 4 Free
00:18:03 Hours
Updated Wed, 08-Mar-2023
1 3 Free
01:55:51 Hours
Updated Wed, 08-Mar-2023
0 0 $40
01:29:39 Hours
Updated Mon, 08-May-2023
0 2 $45
01:26:53 Hours
Updated Wed, 08-Mar-2023
0 0 $45
04:40:24 Hours
0 1 $50
00:24:02 Hours
0 3 Free
00:25:26 Hours
Updated Fri, 01-Sep-2023
0 1 $15
About the instructor
 • 2 Reviews
 • 18 Students
 • 30 Courses
+ View more
Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
$40
Buy now
Includes:
 • 01:58:38 Hours On demand videos
 • 19 Lessons
 • 1 Year access